Kasvihuonekaasu lisääntyy, ilmasto lämpenee

Aurinko lämmittää maata liikaa

Auringosta saapuva säteilyenergia lämmittää valtavasti maapallon pintaa. Esimerkiksi Saharassa autiomaahan tulee auringosta energiaa keskipäivällä yhdelle neliökilometrille noin yhden ydinvoimalan teholla. Onneksi maapallon pinta jäähtyy, sillä ylimääräistä lämpöenergiaa säteilee takaisin avaruuteen lämpösäteilynä, kuten alla oleva kuva osoittaa.

Kasvihuonekaasu ilmiön optista taustaa selvittävä kuva.

Kasvihuonekaasu omaa suuremman taitekertoimen kuin ilma, mikä pienentää avaruuteen lämpösäteilyä päästävän avaruuskulman suuruutta.

 • Vaikuttaa kuitenkin siltä, että maapallo ei jäähdy tarpeeksi, ts. ilmasto lämpenee liikaa.
 • Maailman hätää lisäävät kasvihuonekaasut, jotka estävät liian lämmön säteilyä avaruuteen.
 • Kasvihuonekaasu päästöjen lisääntyminen ilmassa suurentaa säteilyn kulkuun vaikuttavaa ilman taitekerrointa.
 • Suurentunut taitekerroin mahdollistaa nopeamman taitekertoimen pienentymisen yläilmoissa, mikä vaikuttaa kokonaisheijastukseen niin, että ilmakerroksesta takaisin maahan heijastuvan lämpösäteilyn määrä suurenee.
 • Samalla lämpöä avaruuteen päästävä avaruuskulma pienenee, kuten ylläolevasta kuvasta näkyy.

Kasvihuonekaasu päästöistä hiilidioksidia epäillään tärkeimmäksi. Sen määrä lisääntyy huolestuttavasti niin ilmassa kuin vedessäkin, johon hiilidioksidi mielellään liukenee. Suurimpana syynä hiilidioksidin määrän lisääntymiseen on hiilipitoisten aineiden polttaminen energian saamiseksi. Tällaisia aineita ovat mm. kivihiili, polttopuut, turve ja fossiiliset öljyt

Pyörremyrskyn energia                       Sivun alkuun

  Kasvihuonekaasu – ilman lämpötilan nousu ja sen estäminen

Hilidioksidin muodostumista ilmaan yritetään vähentää, mutta se vaikuttaa epätoivoiselta. Suuria kokouksia  pidetään ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseksi ja kasvihuonekaasu päästöjen rajoittamiseksi. Periaatteessa kiistellään siitä, kuka saa päästää energian käytön yhteydessä hiilidioksidia ilmaan ja kuinka paljon, jotta ihmisen elinolosuhteet eivät järkkyisi liikaa. Hiilidioksidi päästöjen pienentämiseksi on päätetty tai suunniteltu mm. seuraavaa:

 • Määrätään maksu muodostetulle hiilidioksidille, asettamalla sille yksikköhinta. Se ohjaa teollisuutta kehittämään menetelmiä, jotka tuottavat vähemmän hiilidioksidia.
 • Yritetään lisätä tuulivoiman käyttöä. Sen käyttö tulee hiilipitoisia energialähteitä kalliimmaksi, joten tuulivoimalayritykset  pysyvät toistaiseksi toiminnassa vain valtion tukemina. Ongelmana on lisäksi tuulen vaihtelusta johtuva tehonvaihtelu.
 • Yritetään lisätä bioenergian käyttöä. Siinä on ideana polttaa luonnon tuottamaa (ei fossiilista) hiilipitoista ainetta. Polttamisessa syntynyt hiilidioksidi joutuu ilmaan.
 • Ilmassa hiilidioksidi käytetään kasvien uuteen kasvuun. Syntyneestä hiilipitoisesta aineesta saadaan joskus uudelleen energiaa polttamalla.
 • Idea tuntuu hyvältä niin kauan, kuin uusi kasvu on suurempaa kuin energian saantiin käytetty biomassa.
 • Moraaliselta kannalta on kuitenkin ongelmallista, kun on otettu käyttöön sellaisia biopolttoaineita, joita tuotetaan kyseenalaisin menetelmin elintarvikkeiden tuotantoon sopivilla pelloilla tai tuhoamalla maapallon keuhkoina toimivia sademetsiä.
 • Eräs bioenergian käyttömuoto on ns. roskapuun polttaminen. Sen kerääminen on hidasta ja vaatii suuret varastotilat.
 • Puuaineksen keräämisen, käsittelyn ja kuljetusten vaatima polttoaine ym. kustannukset ovat niin suuret, että ilman valtionapua ei metsänomistaja saa puusta riittävää hintaa ja roskapuuta keräävä yrittäjä ei pysty saamaan riittävää voittoa.
 • Varmin tapa hiilipitoisten polttoaineiden vähentämiseksi on käyttää ydinvoimaloita. Pelko ydinvoiman radioaktiivisuuden vaarallisuudesta jakaa mielipiteitä.
 • Oman huolensa aiheuttaa myös pelko ydinvoimalassa tapahtuvasta onnettomuudesta tai vakavasta toimintahäiriöstä.
 • Eräs varteenotettava menetelmä hiilipitoisten energialähteiden käytön vähentämiseksi on käyttää suoraan auringosta saatavaa energiaa joko aurinkopaneleiden avulla sähköenergiaksi tai paraboloidipeilien avulla lämpöenergiaksi.
 • Viime aikoina on paljon mainostettu maakaasun käyttöä hiilidioksidin vähentämiseksi. Puhutaan, kuin sen käyttö ei tuottaisi ollenkaan hiilidioksidia. Maakaasua on paljon, joten sen käyttö on perusteltua, mutta sen polttamisessa syntyy hiilidioksidia n. 75 prosenttia bensiinin tai muiden hiilivetyjen polttamiseen verrattuna. Yllättävän paljon!

Näillä nettisivuilla esitellään uutta tulevaisuuden tapaa kerätä auringon energiaa materiaaleihin. Etusivulla esitetyn EMU animaation mukaisella laitteella voidaan joskus valmistaa vedestä ja hiilidioksidista esimerkiksi synteettistä bensiiniä kierrättämällä hiilidioksidia tai ladata akkuja tai hajottaa vettä vedyksi ja hapeksi. Mikään mainituista menetelmistä ei tuota lisää hiilidioksidia maapallolle. Lisäksi otettaessa energiaa myrskystä, vaimenee myrskyn tuhovoima.

Pyörremyrskyn energia                       Sivun alkuun